EIA / SEA

Procena uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu (EIA) sistematski je proces za identifikaciju, predviđanje i ocenu efekata na životnu sredinu predloženih aktivnosti i projekata. Suštinska svrha EIA je da se problematike životne sredine uključi u proces donošenja odluka o ekonomskim aktivnostima, kao i da se spreči mogući negativan uticaj predloženih projekata i aktivnosti na životnu sredinu.

Procedura sprovođenja EIA se odvija u tri faze EIA:

-odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekte (eng. screening)

-određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja (eng. scoping)

– odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja (eng. EIS review)

Strateška procena uticaja (SEA) predstavlja proceduru za identifikaciju i ocenu posledica po životnu sredinu izvesnih planova i programa tokom njihove pripreme i pre njihovog usvajanja.  Strateška procena doprinosi  transparentnom procesu planiranja u kome je uključena javnost u procesu donošenja odluka i  integracionom razmatranju problematike zaštite životne sredine. Ovakav pristup doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

Saradnja u regionu: pozivamo vas da učestvujete na Drugoj regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu

Reference organizacije:

-Edukacija pokrajinskih i lokalnih organa o učešću javnosti u postupku donošenja odluka vezanih za Procene uticaja na životnu sredinu i Strateške procene uticaja na životnu sredinu, Projekat podržalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije

                                                                        Više referenci  ( 12 )

Pojedinačne reference članova tima:

Mihajlov,A: ‘’Osnove analitičkih instrumenata u oblasti zaštite životne sredine’’

Prokić, D; Stepanov, J; Stevanović-Čarapina, H: ‘’Procena uticaja na životnu sredinu’’, Analitički instrumenti u oblasti životne sredine, Tematski zbornik radova, Univerzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine, Sremska Kamenica, 2010, str. 278-302, ISBN 978-86-87785-22-9,