Projects Activities

BViS: Upravljanje rizikom u sektoru vode, sanitacije i mikroplastike u regionu Balkana

Da bi se poboljšalo upravljanje vodom, sanitacijom i otpadom u Rumuniji, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, uveden je i tematski proširen ‎alat za upravljanje rizicima „Planiranje bezbednosti vode i sanitacije“ (BViS), koji sadrži različite interaktivne obrazovne predloge aktivnosti za škole – uključujući teme o menstruaciji i (mikro)plastici. ‎Obrazovni materijali su objavljeni u Kompendijumima , kao i na onlajn ‎obrazovnoj platformi „Učionica o vodi“ na odgovarajućim nacionalnim jezicima ) trenutno rumunskom i makedonskom), a u toku je prevođenje i adaptacija na srpski jezik. Obrazovni materijali na akademskom nivou se razvijaju u saradnji sa univerzitetima za studijske programe relevantne za ove teme. Da bi se poboljšala rodna ravnopravnost, pripremaju se analize situacije o menstrualnom siromaštvu ‎i rodnoj ravnopravnosti u VSiH (voda, sanitacija i higijena) objektima i profesijama, što će služiti za izradu preporuke za preduzimanje konkretnih akcija. Aktivnosti će biti propraćene kampanjama za besplatno obezbeđivanje menstrualnih proizvoda u javnim zgradama i školama, kao i protiv fiskalne diskriminacije u vezi sa menstrualnim proizvodima. Cilj je da se uspostavi rodno ravnopravna situacija VSiH u zemljama u projektu na dugoročnoj i održivoj osnovi. ‎

Ambasadori održivog razvoja su uspešno realizovali aktivnosti u prethodnom periodu, uz veliki doprinos Eko-škola

 

Održan prvi sastanak partnera projekta “BViS: Upravljanje rizikom u sektoru vode, sanitacije i mikroplastike u regionu Balkana”, Sarajevo, 18-19. maj 2023.

__________

Duži opis

U zemljama uključenim u projekat: Rumuniji, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, evidentiran je nedostatak vode za bezbedno korišćenje, sanitacije, održivog sistema otpadnih voda i nepostojanje održivog Sistema upravljanja otpadom, posebno u ruralnim područjima, što može imati ozbiljne posledice ‎po životnu sredinu i zdravlje stanovništva. Cilj organizacije “Žene angažovane za zajedničku budućnost” (WECF) i ‎lokalnih partnerskih organizacija je da dalje razviju ili uvedu instrument „Planiranje bezbednosti vode i sanitacije“ (BViS) u ciljnim zemljama. Ovim pristupom se razvijaju metode za upravljanje rizikom za korišćenje vode, sanitaciju, objašnjavaju se mere za minimiziranje rizika i poboljšanje situacije sa vodom i sanitacijom. ‎

U prethodnom ‎projektnom periodu razvijen je onlajn obrazovni portal „Učionica o vodi“ na kojima su interaktivni edukativni materijali o temama VSiH ‎(voda, sanitacija i higijena) i BViS već besplatno dostupni na ‎rumunskom i makedonskom jeziku. Ovaj material će biti preveden na albanski i srpski jezik i ‎biće slobodno dostupan. U toku novog projektnog ciklusa, obrazovne mere i mogućnosti prikazane u okviru Kompendijuma biće adaptirane za BiH,  ‎nastavnike, učenike i različite aktere iz administracije, politike i zainteresovanih ‎institucija. U Severnoj Makedoniji deca sa smetnjama u razvoju su uključena u ‎obrazovne aktivnosti, za šta su prilagođeni nastavni materijali. U saradnji sa severnomakedonskim i albanskim univerzitetima razvijaće se obrazovni materijal na akademskom nivou. Razvijaće se interaktivni i prlagođeni edukativni materijali o mikroplastici, koji će se koristiti u dodatnim edukativnim aktivnostima. Neki od materijala će biti digitalizovani i uključeni u „Učionice o vodi“.‎ Menstrualni zdravstveni menadžment (MZM) je takođe u fokusu novog projekta. Pored toga, projektni partneri će pripremiti analizu troškova i koristi menstrualnih proizvoda i sprovesti anketu o menstrualnom siromaštvu. Nakon dobijenih rezultata, biće organizovana kampanja koja će pozivati na obezbeđivanje besplatnih menstrualnih proizvoda ‎u školama i javnim institucijama. Severnomakedonski partneri rade sa rodnim organizacijama protiv rodno specifične poreske diskriminacije, npr. u menstrualnim proizvodima. Da bi se analizirala rodna ravnopravnost u sektoru VSiH, prikupljanje podataka se vrši u svim zemljama uključenim u projekat, na osnovu čega se naknadno razvijaju ‎preporuke za akciju.‎

Ambasadori održivog razvoja će nastaviti rad  sa Eko-školama kako bi se podigli kapaciteti nastavnika vezano za teme voda+sanitacija+higijena. Jedino na taj način će nastavnici svojim daljim aktivnizmom moći da skrenu pažnju donosilaca odluka, na lokalnom i nacionalnom nivou, posebno u ruralnim i manje razvijenim zajednicama, na probleme u bezbednosti vode i sanitaciji.