Otpad

Otpad predstavlja sporedni produkt antropogenih aktivnosti.  Po sastavu se ne razlikuje od materijala od koga potiče, izuzev po gubitku upotrebne vrednosti. Okvirna Direktiva EU o otpadu definiše ga na sledeći način: “otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci”.

Prema poreklu, otpad se može klasifikovati na:

-komunalni  (kućni) otpad

-komercijalni otpad

-industrijski otpad

U zavisnosti od opasnih karakteristika, otpad se može klasifikovati na:

-inertan

-neopasan

-opasan

Elementi sistema upravljanja otpadom su:

-generisanje

-skladištenje

-sakupljanje

– transport i transfer

-prerada

-odlaganje

Integralno upravljanje otpadom podrazumeva sistem upravljanja svim tokovima otpada, kroz sve elemente upravljanja, na način da se ostvari:

-korist po životnu sredinu

-ekonomska optimizacija

-društvena prihvatljivost

Ključni principi upravljanja otpadom su:

-Princip primene najpraktičnijih opcija za životnu sredinu

-Princip blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom

-Princip zagađivač plaća

-Princip hijerarhije u upravljanju otpadom

-Princip odgovornosti proizvođača

Hijerarhija upravljanja otpadom predstavlja redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom:

– prevencija stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada;

– ponovna upotreba, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu;

– reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda;

– iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada (kompostiranje, spaljivanje uz iskorišćenje energije i dr.);

– odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanje bez iskorišćenja energije, ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje.

 

Pogledajte naše reference ( 12 ), Otpad i zdravlje – tematski sastanak u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Bonu, Nemačka , Održivo upravljanje otpadom – mogućnosti korišćenja sekundarnih sirovina (potencijali cirkularne ekonomije)

Analiza stanja i predlog izmena (zakonodavnog okvira i) prakse koji može da doprinese boljoj sanaciji deponija u Beogradu

Revizija Plana upravljanja otpadom Grada Sombora, do 2020.

Učestvovali smo na konsultativnom sastanku: prekogranično kretanje opasnog otpada

Globalna studija „Hemijska kontaminacija recikliranih plastičnih peleta“