Ocenjivanje životnog ciklusa (LCA)

Ocenjivanje životnog ciklusa (LCA) predstavlja proces prikupljanja i vrednovanja podataka o ulazima, izlazima i mogućim uticajima sistema proizvoda na životnu sredinu tokom njegovog celokupnog životnog ciklusa. LCA predstavlja proces analize materijala, energije, emisija i otpada koje ‘’produkuje’’ proizvod ili sistem usluga, kroz celokupan životni ciklus od nastanka, počevši od eksploatacije materijala, pa do konačnog odlaganja. Metodološka  struktura studije ocenjivanja životnog ciklusa data je u seriji standarda ISO 14040. Prema ISO 14040, LCA može da pomogne:

-utvrđivanju mogućnosti za poboljšanje zaštite životne sredine od uticaja proizvoda u različitim fazama njihovog životnog ciklusa

-informisanju različitih ciljnih grupa koje odlučuju u industriji, vladi i nevladinim organizacijama

-izboru odgovarajućih pokazatelja (indikatora) učinka zaštite životne sredine, uključujući i postupke merenja zagađenja

– marketingu (npr. primena sheme „eko“- obeležavanja)

Studija LCA odvija se u četiri faze:

-faza definisanja cilja, područja primene i obima LCA

-fazaprikupljanja podataka i formiranja inventara (eng.  life cycle inventory)

-faza ocenjivanja uticaja životnog ciklusa (eng. life cycle impact assessment)

-faza interpretacije rezultata primene LCA

Pogledajte naše reference ( 12 )

Pojedinačne reference članova tima:

Stevanovic, Carapina H; Jovovic, A; Stepanov, J. Life Cycle Assessment as a tool in strategic planning of waste management, Educons University, Faculty of Environmental Protection, Sremska Kamenica, 2011,

Stevanović-Čarapina H, Stepanov J, Prokic D, Mihajlov A: Emission of toxic components as a factor of the best practice options for waste management: Application of LCA (Life Cycle Assessment), Hemijska industrija , 2011, Vol. 65(2): 205-209 ISSN 0367-598X

Stevanović-Čarapina H; Mihajlov A; Stepanov J; Prokic D: Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom – primena koncepta ocenjivanje životnog ciklusa, Zbornik radova  5. simpozijuma ’’Reciklažne tehnologije i održivi razvoj’’, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet Bor, Soko Banja, 2010, str. 29-35, ISBN 978-86-80987-80-4

Stevanović Čarapina H, Mihajlov A, Stepanov J, Prokic D: Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom – primena koncepta: ocenjivanje životnog ciklusa, Reciklaža i održivi razvoj, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, 2010, br. 1, str.22-28, ISSN 1820 – 7480

Stepanov, J; Prokić, D; Stevanović Čarapina, H; Mihajlov, A: Upravljački instrument ocenjivanja životnog ciklusa proizvoda – primena na sistem upravljanja otpadom, Zbornik apstrakata Prvog naučnog skupa: ”Zaštita životne sredine”, Univerzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine, Sremska Kamenica, 2011, str. 57, ISBN 978-86-87785-29-8