Ekonomiju treba transformisati kroz održivi razvoj

UN Panel za agendu razvoja posle 2015. godine na visokom nivou objavio je 30. maja 2013.godine dokument  Novo globalno partnerstvo: smanjenje siromaštva i transformacija ekonomije kroz održivi razvoj ( UN-Report ), u kome je postavljena globalna agenda za period do 2030. godine.  Kako se navodi, transformacija u osnovi treba da ima sledeće postulate: 1. misliti o svakome (i nikog ne ostaviti ), 2. staviti održivi razvoj u centar, 3. transformaciju ekonomije usmeriti ka novim poslovima i inkluzivan rast, 4. graditi mir i efikasne institucije, i 5.otvarati mogućnost za nova partnerstva. Dati su ilustrativno ciljevi. Sve ovo je deo procesa na postavljanju novih strateških ciljeva koji će naslediti Milenijumske ciljeve razvoja (MDGs) kada prestanu da važe u 2015. godini; nakon Konferencije Rio+20 države članice UN, uz doprinos svih zainteresovanih grupa iz nevladinog sektora, rade na usaglašavanju Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals  – SDGs).

Ovaj dokument je rezultat procesa posle Konferencije Rio+20, u kome se participativnim učešćem svih zainteresovanih, ide ka “inoviranim milenijumskim ciljevima razvoja”, odnosno postavljanju/formulisanju ciljeva održivog razvoja. Pogledati i  “Svet kakav zelimo: prema odrzivom razvoju

Građani Srbije,  obrazovanje  i zaštitu životne sredine, su iskazali u listi prioriteta “Srbije kakvu želimo“.

“Ambasadori održivog razvoja i zivotne sredine” razvijaju kroz različite programske aktivnosti četiri programa (strukovnog zastupanja,  unapredjenja naučnog, inovacionog, istrazivačkog i stručnog rada, obrazovanja, i ekspertize i konsaltinga).