Sednica Saveta 09.03.2017.

U skladu sa članom 8., 9. i 10. Statuta udruženja Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, održana je  redovna sednica Saveta udruženja  9. marta 2017. godine, sa početkom u  11 časova, u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4 sa sledećm dnevnim redom:

 1. Usvajanje izveštaja o broju članova Udruženja, verifikacija mandata članovima Saveta i utvrđivanje kvoruma  tj. broja onih koji su on-line glasali u skladu sa Statutom
 2. Izbor zapisničara
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Saveta Udruženja održane elektronski 03. aprila 2016. godine
 4. Usvajanje predloga Dnevnog reda za sednicu Saveta
 5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu u 2016. godini (na srpskom) i verifikacija izveštaja o radu Udruženja za period 2014-2016. godine (na engleskom)
 6. Razmatranje i usvajanje Plana rada Udruženja za 2017. (u skladu sa dogovorima iz Andrevlja, decembar 2016.)
 7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu
 8. Donošenje odluke o uvođenju skraćene delovodne knjige i izbor  clana udruženja zaduzenog za vodjenje delovodne knjige
 9. Izbor člana Udruženja zaduženog za vođenje Knjige članstva i pocasnog clana
 10. Izmene i dopune  Poslovnika o radu Saveta
 11. Predlog izmene člana 3. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji rada i uslovima za imenovanje rukovodilaca
 12. Donošenje odluke da Nacionalni komitet za program Plava zastava Republike Srbije postane Nadzorni odbor za FEE programe
 13. Pitanje izbora predsednika Udruženja i donošenje odluke po ovom pitanju
 14. Izbor predsednika Saveta
 15. Razrešenje izvršnog direktora dr Nataše Žugić Drakulić na sopstveni zahtev
 16. Odluka o visini članarine za 2017. godinu
 17. Razno (izbor počasnih članova, informacija o organizaciji konferencije EnE17, ostalo)