Projects Activities

Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimatske promene (LOCCAR)

Prema Zelenoj agendi za Zapadni Balkan (2020), Zapadni Balkan je prepoznat kao jedan od regiona u Evropi koji je najviše pogođen klimatskim promenama. Pored toga, klimatski rizici nisu dovoljno obuhvaćeni na lokalnom nivou u dokumentima i realizovanim aktivnostima. Ipak, nedostaje razumevanje da klimatske promene (toplotni talasi, suše, požari, erozija obale, porast nivoa mora) utiču ne samo na životnu sredinu već i na lokalnu ekonomiju i zdravlje stanovništva. U svom izveštaju za zemlje Zapadnog Balkana 2021. godine, Evropska komisija  navodi da se zemlje moraju uskladiti sa Strategijom EU o prilagođavanju na klimatske promene. ‎

Projekat Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimatske promene (LOCCAR) ima za cilj da pomogne lokalnim vlastima u boljem razumevanju, pripremi i upravljanju klimatskim rizicima, kao i u razvoju inovativnih rešenja za izgradnju otpornosti. Projekat će takođe doprineti uspostavljanju održive regionalne saradnje u izgradnji klimatske otpornosti na Zapadnom Balkanu, imajući u vidu da nedostaju efikasni mehanizmi saradnje među susednim zemljama u fokusu ovog projekta (Srbija, ‎Crna Gora, Bosna i Hercegovina), iako je prekogranična priroda klimatskih rizika na lokalnom nivou realnost. ‎

Cilj LOCCAR projekta je da ubrza prilagođavanje klimatskim promenama na lokalnom nivou na Zapadnom Balkanu kroz jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD) u transformaciji ka klimatskoj otpornosti, osnaživanjem vidljivosti OCD u kreiranju politika, podizanjem svesti lokalnih donosilaca odluka o uticajima klimatskih promena na lokalne zajednice i ‎stvaranje uslova za održivu regionalnu saradnju u izgradnji klimatske otpornosti na Zapadnom Balkanu.‎

Na kraju projekta biće organizovan regionalni okrugli sto sa učešćem glavnih aktera iz sve tri zemlje. Na osnovu konsultacija sa odabranim opštinama, biće pripremljena i distribuirana brošura sa smernicama za lokalne donosioce odluka o prilagođavanju klimatskim promenama u lokalnim strateškim i političkim dokumentima. Očekuje se da će ukupno 9 odabranih opština iz tri zemlje, kroz dva kruga sastanaka i konsultacija, dati svoj doprinos. Korišćenjem digitalnh platformi, Brošura sa smernicama biće široko dostupna (Facebook, Instagram, LinkedIn, Tviter) značajnom delu stanovništvu Zapadnog Balkana.

Partneri na projektu su Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica (vodeći partner, Crna Gora), Resursni centar za okoliš REC BIH (Bosna i Hercegovina) i Ambasadori održivog razvoja i životne sredine (Srbija).

LOCCAR projekat finansira Western Balkans Fund i kofinansira EU u okviru IPA.

Najava Okruglog stola u Podgorici, 6.septembar 2023.

Rezultati projekta sumirani su u publikaciji: loccar