Program strukovnog obrazovanja

U okviru Programa strukovnog zastupanja za oblasti životne sredine i  održivog razvoja, realizuju se ciljevi:

  • okupljanje i organizovanje naučnika i stručnjaka profesija u oblasti održivog razvoja i životne sredine (diplomiranih inženjera životne sredine, diplomiranih biologa-ekologa, diplomiranih analitičara zivotne sredine i drugih komplementarnih i odgovarajucih struka)  radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u struci i zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u odgovarajucim oblastima;
  • razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama istih i slicnih struka;
  • poboljšavanje staleškog interesa, ugleda i zaštite članova udruženja kao i pružanje pomoći svojim članovima;
  • razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa drugim strukovnim organizacijama i udruženjima u interesu svojih članova;
  • pružanje pomoći strucnjacima iz ovih profesija u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja, odnosno obrazovanja tokom celog zivota;
  • negovanje i razvijanje etike poziva, ljudskih prava i sloboda.

Radi ostvarivanja ovih ciljeva Udruženje izmedju ostalog prati naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije, objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj i primenu tehničkih i drugih nauka u oblasti odrzivog razvoja i zivotne sredine, u skladu sa zakonom,  radi na unapređenju socioloških i ekonomskih aspekata odrzivog razvoja, sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, školama, stručnim udruženjima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, daje stručne ekspertize, arbitraže, pruža savete, mišljenja i ocene, bavi se  Istraživanjima i razvojem u multidisciplinarnim, prirodnim, tehnicko-tehnoloskim, biotehnoloskim, tehnickim i drustvemim naukama, razvija međunarodnu (globalna, EU) i regionalnu saradnju, razvija partnerstvo  sa drugim organizacijama i institucijama u zemlji, i dr.

Tradicionalne regionalne EnE konferencije, predstavljaju aktivnost u okviru strukovnog povezivanja (EnE13 – Životna sredina ka Evropi 2013. godine, tematski je fokusirana na životnu sredinu na lokalu)