Uslovi i prijava za članstvo

Uslovi

Član Udruženja može biti svaki stručnjak za oblast održivog razvoja i životne sredine (diplomirani inženjer životne sredine, diplomirani biolog-ekolog, diplomirani analiticar zaštite životne sredine ili druge struke) koji je profesionalno vezan za zaštitu životne sredine i koji prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese  dokumentovanu prijavu  za učlanjenje Izvršnom direktoru, odnosno Predsedniku Udruženja. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice i dobijanjem članske karte, odnosno potvrde o članstvu.

Uslov za razmatranje učlanjavanja je da pripremite predlog projekta/aktivnosti  i da ga priložite uz aplikaciju  . Samo predlagači onih ideja koje su interesantne i razrađene, a u okviru su programskih aktivnosti AOR, biće pozvani na razgovor za realizovanje učlanjavanja .

Napomena: Učlanjavanje ne znači radno mesto i angažovanje u okviru tekućih projekata ; kada se potreba za izvršiocima u okviru projekta ukaže, po internim aktima AOR , prvo se objavi interni konkurs za popunjavanje mesta u okviru članstva (naravno uz ispunjavanje svih ostalih uslova koji se traže konkursom).

Kod prijema u članstvo, titulitarno član moze biti razvrstan u jednu od sledećih grupa: ekspert – ambasador održivog razvoja i životne sredine, istraživač – ambasador održivog razvoja i životne sredine, odnosno predavač – ambasador održivog razvoja i životne sredine.

Kategorije članova

Članovi Udruženja, razvrstavaju se u:

 • aktivne članove,
 • članove i
 • počasne članove.

Aktivne članove čine fizička lica, koja su aktivno ugovorno uključeni u realizaciju projekata i aktivnosti Udruženja. Osobe u radnom odnosu u Udruzenju su aktivni clanovi.

Članove čine fizička lica koja podrzavaju rad udruzenja i ukljucena su u aktivnosti udruzenja, ali u datom trenutku nisu ugovorno ukljuceni u realizaciju projekata. Član moze biti i pravno lice koje je jednokratno podržalo rad Udruženja.

Počasni članovi Udruženja, mogu postati fizička i pravna lica koja su dala poseban doprinos ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Prava članova

Član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • preko svojih delegata učestvuje u odlučivanju na Savetu;
 • može prisustvovati sednici Saveta i učestvovati u raspravi, ali bez prava glasa ako nije delegat;
 • bira i bude biran za delegata u Savetu i u radne grupe Udruženja
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja (preko internet vesti, elektronskom komunikacijom, odnosno na drugi nacin).

Obaveze članova

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu;
 • da se blagovremeno i potpuno informiše o radu i aktivnostima Udruženja;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Izvršni direktor, Predsednik, odnosno Savet.

Zainteresovanost za članstvo možete izvšiti putem sledeće forme:

DaNe

Obavezno priložiti dokumenta:

Uplata članarine

Članarina za tekuću godinu verifikovanih članova,  plaća se najkasnije na dan 30. juna uplatnicom na račun Udruženja.