Članstvo i akreditacija u medjunarodnim organizacijama

Udruženje je:

– punopravni član  EEB (European Environmental Bureau), od novembra 2018

– AOR dobila poseban konsultativni status u UN ECOSOC

Akreditovani u okviru United Nations Environment Assembly (UNEA) of UNEP : akreditovano u Programu UN za životnu sredinu (UNEP) 

– FEE Srbija, nacionalni je insitucionalni član medjunarodne Fondacije za ekološku edukacuju (FEE), čime je postalo jedini Nacionalni operater za Srbiju za programe: Eko-škole, Plava zastava, Zeleni ključ i Mladi reporteri

institucionalni član je Akademskog Saveta sistema UN (ACUNS),

– ECOSOC- UN Economic and Social Council,  konsultativni status kategorije 1 (kroz članstvo u ACUNS)

– UNESCO akreditaija (kroz članstvo u ACUNS i konsultativni status kroz članstvo u FEE)

nacionalna je fokalna tačka za organizacije civilnog društva u Medjunarodnom strateškom pristupu upravljanja hemikalijama UN (SAICM), od 2023. GFC

– evidentirano je u bazama Evropske komisije kao istraživačka, kao i organizacija civilnog društva

nalazi se u evidenciji naučnih, naučno-stručnih društava i drugih organizacija i udruženja koja promovišu i popularizuju nauku u Republici Srbiji ; AOR među institucijama u Nacionalnom metaregistru za informacije o životnoj sredini

– član TACSO mreže organizacija civilnog društva

– Rio+20 ACCREDATION for EnASD i ucesce na Konferenciji o odrzivom raazvoju Rio+20 (Brazil, 2012)

– član Platforme  UN za održivi razvoj zasnovane na znanju (SDKP)

– član UN Mreže institucija koje rade na rešenjima za unapređenje održivog razvoja (SDSN), stranica posvecena EASD

– Ambasadori održivog razvoja i životne sredine akreditovani od strane UN za učešće na Događaju na visokom nivou u vezi Milenijumskih ciljeva razvoja i razvoju agende za post-2015 period, 25. septembar 2013. godine, UN , Njujork (the High-level event on the Millennium Development Goals and Post-2015 Development Agenda)

– AOR primljena za člana IPEN mreže, novembar 2013 / Maja 2019 izabrani za clana  IPEN General Assembly

-EYD2015 Civil Society Alliance member, January 2015 (Evropska godina za razvoj 2015)

– avgusta 2017. AOR je postala član Platforme za saradnju mladih Zapadnog Balkana ( the Western Balkans Youth Cooperation Platform)