Kontakt Centra ekspertize

  Khumo Sekgabo Jovanovic, Koordinator za prirodne resurse , od novembra 2014. godine

Dipl.biolog, diplomirala i nauku o zaštiti životne sredine

Prethodno višegodišnje iskustvo u Ministarstvu nadležnom za životnu sredinu Bocvane

Kontakt: center.expertise@ambassadors-env.com ; khumo.sm@gmail.com