Aleksandra Mladenović, Održivost načina tretmana otpadnih voda u (Eko-) školama u Srbiji