NIP za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama: učešće