Učešće na sastanku u Evropskoj komisiji januara 2013. godine

Osamnaest projekata (odabranih od 172 aplikacije) biće finansirani u naredne dve godine od strane Evropske unije, kroz fondove Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i fondove civilnog društva (CSF). Više o odabranim projektima na  (https://sites.google.com/site/ipacsffpa132438/)

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine učestvuju kao partneri u jednom od odabranih projekata pod nazivom: Razvoj ENV.net na zapadnom Balkana i Turskoj: unapređenje uticaja na proces reformi u sektoru životne sredine kao podrška približavanju Evropskoj uniji.

21. januara 2013, Evropska Komisija je organizovala zajednički kick-off sastanak u Briselu, gde su se okupilli lideri ovih osamnaest odabranih projekata i njihovi partneri.  Svrha ovog sastanka je bila da se koordinatorima projekta pruže detaljne informacije o administrativnim i finansijskim aspektima upravljanja njihovim projektima.  To je takođe bila prilika za upoznavanje sa EU i TACSO predstavnicima i za upoznavanje i povezivanje sa koordinatorima drugih selektovanih projekata.

Zajedno sa pet drugih partnera koji učestvuju na projektu ENV.net, predstavnica Ambasadora održivog razvoja i životne sredine, Nataša Žugić-Drakulić, je prisustvovala ovom sastanku.