Poglavlje 27

Pristupanje EU :  Poglavlje 27  – ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMENE

 

Nacionalni okvir: -Nacionalna struktura za screening i pregovore je uspostavljena (obaveze institucija i generalne procedure rada definisane su nacionalnim dokumentima, Osnove za vođenje pregovora);

  1. – PREGOVARAČKI TIM SRBIJE , Članove imenuje Vlada posebnim rešenjem, tim odgovara Vladi (Glavni pregovarač: Prof dr Tanja  Mišćević  , Uži pregovarački tim za pregovore sa EUSastav ),
  2. – KOORDINACIONO TELO (Odluka), Članove imenuje Vlada posebnim rešenjem ;Koordinacioni tim ima SAVET KOORDINACIONOG TELA,
  3. – PREGOVARAČKE GRUPE PO POGLAVLJIMA, Koordinator Pregovaračke Grupe za Poglavlje 27 je Ministarstvo energetike,  razvoja i zaštite životne sredine (odnosno Ministarstvo nadležno za životnu sredinu) ; Pregovaračka grupa 27- Sektorski pristup prati strukturu acquis-a  (sektorski sastanci  oktobar 2013) : •Sektor horizontalnog zakonodavstva, •Sektor zaštite vazduha, •Sektor upravljanja otpadom, •Sektor kvaliteta voda, •Sektor zaštite prirode, •Sektor kontrole industrijskog zagađenja, •Sektor upravljanja hemikalijama, •Sektor zaštite od buke, •Sektor klimatskih promena, •Sektor civilne zaštite . Sajt PG27 , Sajt Klimatske promene

Pogledati i : EU  relevantna dokumenta , Rezolucija Evropskog Parlamenta – januar 2014, Prva međuvladina konferencija 21-01-2014, OPŠTI OKVIR ZA PREGOVORESporazumi sa EU, Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije , PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI I KAKO RADITI SA NJOM , 100 pitanja i odgovora za privrednike o Evropskoj uniji

Pregovaračke pozicije Srbije za različita poglavlja 

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Grupa za evropske integracije u oblasti životne sredine , Projekat ECRAN , Projekat ENVAP2, Projekat ENV.net , Napredovanje Srbije prema EU u sektoru životne sredinu , Elektronski kurs Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije : Poglavlje 27 ,

mart 2017: Interesantna analiza –   Western Balkans – last call to avoid permanent stagnation? 2016 Progress Reports Assessment

januar 2017: Mišljenje EK na skrining

2015: Post-skrining dokument za Poglavlje 27

Decembar 2014: Beleška sa eksplanatornog skrininga za poglavlje 27-Životna sredina i klimatske promene

Projekat Poglavlje 27 , 2014 , Tematski zbornik radova “Životna sredina ka Evropi” ; Publikacija A Guideline of EU Accession Monitoring Tools for CSOs in candidate and potential candidate countries (ENV.net region): Chapter 27 , 2015 ; SEMINAR/OKRUGLI STO ZA MEDIJE KOJI IZVEŠTAVAJU O ŽIVOTNOJ SREDINI I KLIMATSKIM PROMENAMA, 28.10.2015. ,Srbija i EU: Ekološki problemi će nas mnogo koštati ,

 

……..dodavanje  sadržaja i informacija je u procesu izrade……….

oktobar 2018: ENV.net inicijativa: Inovirati Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara u skladu sa principima cirkularne ekonomije

mart 2018. – započela je nova faza ENV.net projekta koji podržava Poglavlje 27 pristupanja EU

juni 2017 – o poglavlju 27 u medijima: Razgovarajmo o Evropi 3. emisija  TV N1 , TV Pink

Decembar 2016 / Korisne publikacije za proces: A Guideline of EU Accession Monitoring Tools for CSOs in candidate and potential candidate countries: Chapter 27, (Authors and contributors: Andjelka Mihajlov, Natasa Zugic-Drakulic, Filip Jovanovic, Federico Bastia, Simona Pogliani, Mara Silina, Teida Shehi and Dusko Hristov), Published by Environmental Ambassadors for Sustainable Development with the financial assistance of the EU – ENV.net project document, Belgrade January 2015;  How to influence environmental policy through effective advocacy  (Authors: Margherita Tolotto and Mara Silina), ENV.net Advocacy Toolkit, European Environmental Bureau, Brussels, January 2015; Climate change and challenges of the enlargement  (Authors: Anja Kolmuss, Dragana Mileusnic, Zanna Vanrenterghem and Richard Filcak), ENV.net Advocacy Toolkit, European Environmental Bureau, Brussels,September 2016

oktobar 2016  – o poglavlju 27 u medijima  Poglavlje 27 (2) , Kompakt , Regionalna konferencija “Izazovi u zaštiti životne sredine, proširenje EU i učešće javnosti – uloga medija u zagovaranju u oblasti zaštite životne sredine!”

april 2016. –  ENV.net kurs: Učešće organizacija civilnog društva u procesu pristupanja EU, 8. april 2016. , Poglavlje 27: uključivanje OCD

mart 2016.- Usvojene su Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Pregovaračkih grupa sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji OCD i Privrednom komorom Srbije.

decembar 2015. – Dokumenti od značaja za buduće pregovaranje Poglavlja 27

novembar 2015 – Informacija o aktivnostima na izradi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27

oktobar 2015. – novi sajt Pregovaračke grupe 27 , sajt za klimatske promene

avgust 2015.- Vlada oformila uži tim za pregovore sa EU

juli 2015: Post-skrining dokument za Poglavlje 27

juni 2015.- Konferencija Životna sredina ka Evropi, Beograd

juni 2015. – Intervju sa resornom ministarkom o statusu pregovaranja u Poglavlju 27

januar 2015. – EnE15-ENV.net konferencija (poziv za učešće, Konferencija će se održati 5. juna 2015. godine u Beogradu)

decembar 2014. godine – Vlada RS imenovala je 15. decembra 2014. godine članove Konsultativnog odbora iz RS (predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva): Sonju Stojanović Gajić za oblast vladavine prava, Zvezdana Kalmara Krnjajki Jovića za životnu sredinu, Ivanku Jovanović za socio-ekonomski razvoj,Zorana Mihajlovića, Branislava Čanka i Duška Vukovića kao predstavnika sindikata, Nebojšu Atanackovića i Dejana Kuzmića kao predstavnika unije poslodavaca, kao i Zdravka Ilića iz PKS. U radu će učestvovati i predstavnici Kancelarije za evropske integracije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Članovi ovog odbora i predstavnici Evropskog ekonomskog i socijelnog komiteta čine Zajednički konsultativni odbor EU-JCC  (EU – Serbia Civil Society Joint Consultative Committee).

17. novembar 2014. – Otvoren bilateralni skrining za poglavlje 27

Oktobar 2014 – Izveštaj EK: “mali napredak u oblastima životne sredine i klimatskih promena” 

Septembar 2014 – Pratimo eksplanatorni skrining za poglavlje 27 , Razgovarali smo (sa ostalim zainteresovanim NVO) sa ekspertima EU o sprovođenju odredjenih direktiva EU iz oblasti: hemikalije, zagađenje vazduha i industrijsko zagađenje

EnE14 / ENV.net Konferencija  5. juna 2014. godine u Beogradu . Tematska oblast u fokusu: Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene, u procesu približavanja EU.

Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene) treba da bude među prioritetetima u procesu integracije u EU

_____________________________________________________________________